TyvjP1442送货 / Poj2418 Hardwood Species — 二叉查找树的应用

Note: 本文最初于 2011年 在 hi.baidu.com/lydrainbowcat 发表。

二叉排序树,在排序与检索方面应用还是挺广的。

二叉排序树,就是对于其中任意一个结点,满足如下基本性质:

(1)其左子树为空or其左子树上所有元素的值均小于该结点的值。

(2)其右子树为空or其右子树上所有元素的值均大于该结点的值。

所以二叉排序树在排序与检索方面当然有着很大的应用。其他方面当然应用也很大,比如线段树就是一种特殊的二叉排序树,有关线段树的介绍在本博客中也有,在这里我们主要阐述在排序与检索中的应用。

二叉排序树进行排序的时间复杂度为O(nlogn),退化为一条链时就成了O(n^2),在解决重复数值较多的排序问题中要明显优于快速排序,一般问题中比快排略慢。

由于二叉排序树不像线段树的填充的那么完全,空的地方很多,所以不宜使用线段树那样左子树num*2,右子树num*2+1的编号形式,而是应该采用链表存储。由于真链表写着麻烦,我更倾向于使用顺序表和数组模拟链表解决。

我这里给出的代码是很朴素的二叉排序树,但是代码非常的简短易懂,对于接触二叉排序树不多的oier非常适用。

TYVJ 1442:

 var
 t:array[0..5000000]of record l,r:longint; dat:real; end;
 n,tot,i:longint;
 a:real;
procedure insert(num:longint);
 begin
  if a<t[num].dat then
   if t[num].l<>0 then insert(t[num].l)
   else begin
    inc(tot);
    t[tot].dat:=a;
    t[num].l:=tot;
   end;
  if a>t[num].dat then
   if t[num].r<>0 then insert(t[num].r)
   else begin
    inc(tot);
    t[tot].dat:=a;
    t[num].r:=tot;
   end;
 end;
procedure print(num:longint);
 begin
  if t[num].l<>0 then print(t[num].l);
  write(t[num].dat:0:2,' ');
  if t[num].r<>0 then print(t[num].r);
 end;
begin
 readln(n);
 read(a);
 t[1].dat:=a;
 tot:=1;
 for i:=2 to n do
  begin
   read(a);
   insert(1);
  end;
 print(1);
 writeln;
end.

POJ 2418:

Source Code

Problem: 2418 User: lydliyudong
Memory: 21100K Time: 5407MS
Language: Pascal Result: Accepted
  • Source Code
var
 t:array[0..1000010]of record l,r,num,dat:longint; str:ansistring; end;
 n,tot:longint;
 s:ansistring;

procedure insert(num:longint);
 begin
 if s<t[num].str then
  if t[num].l<>0 then insert(t[num].l)
  else begin
  inc(tot);
  t[num].l:=tot;
  t[tot].str:=s;
  t[tot].dat:=1;
  end
 else if s>t[num].str then
  if t[num].r<>0 then insert(t[num].r)
  else begin
  inc(tot);
  t[num].r:=tot;
  t[tot].str:=s;
  t[tot].dat:=1;
  end
 else inc(t[num].dat);
 end;

procedure print(num:longint);
 begin
 if t[num].l<>0 then print(t[num].l);
 writeln(t[num].str,' ',t[num].dat/n*100:0:4);
 if t[num].r<>0 then print(t[num].r);
 end;

begin
 n:=1; tot:=1;
 readln(s);
 t[1].str:=s;
 t[1].dat:=1;
 while not seekeof do
 begin
  inc(n);
  readln(s);
  insert(1);
 end;
 print(1);
end.

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注